วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนบ้านปราสาท  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยครูมืออาชีพ 
และผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ปรัชญา

ปรัชญา – ฟ้าแดง

สุขใจจริงหนาเมื่อได้มาสู่ “ฟ้า-แดง” เปล่งประกายแสงแห่งศรัทธามากล้น
จะยากจะดีจะมีหรือจน เราทุกคน มีสิทธิ์เรียนเท่าเทียมกัน
“ฟ้า” เป็นปรัชญาว่าเรานั้นมีคุณธรรม  ประเสริฐเลิศล้ำศีลธรรมนำให้สุขสันต์
“สีแดง” กล้าแกร่งเข้มแข็งทั่วกัน ไม่มีชนชั้นร่วมฝ่าฝันสร้างสรรค์เพริศพราว
ไม่เคย.มีทางใดที่จะโรยไว้ด้วยช่อผกา ไม่เคย.มีความอ่อนล้าหยาดลงมาในเลือดฟ้า-แดง
เปี่ยมล้น.ด้วยคุณธรรม ช่วยเตือนย้ำสำนึกทุกแห่ง เข้มแข็ง.เกินวัยใน ปราสาท
จะสู้ ฝ่าฟันต่อไป ด้วยดวงใจมิมีครางแครง ทุ่มเท.ใจกายเรี่ยวแรง ให้เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
จะเชิด จะชู แผ่นดินถิ่นปู่ย่าตายายสร้างมา ด้วยศรัทธา.ฟ้า-แดง เพื่อมวลชน