พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)
  1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความสุจริต มีระบบบริหารจัดการตามวิถีพอเพียง
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาทุกระดับให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และประเทศชาติ  โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อที่หลากหลายบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  1. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ
  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง  ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา