047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโย