ครูทุกกลุ่มสาระ

นางเดชา เสียงเพราะ
ครูชำนาญการ

นางยุภาพร คงปัญญา
ครูชำนาญการ

นางสาวนิตยา ใจธรรม

นางสาวเทวี จันทร์นัน