กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนวลจันทร์ จันดาบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายชัยวัฒน์ ประโลม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจุไรรัตน์ ดีมาก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2