กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนวลจันทร์ จันดาบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตติยา พันยา

นายบวรเกียรติ สุนสาย