กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนวลจันทร์ จันดาบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตติยา พันยา

นายบวรเกียรติ สุนสาย