กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายประจวบ ประเสริฐโถ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระพงษ์ เดชพันธ์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี โจระสา