กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางยุภาพร คงปัญญา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายสุวิทย์ พันธ์เพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2