กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางฤภาภัค รัตนพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุนทรีย์ สุพรรณ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5